Museum i Guatemala

Lokal tid:
14:26:36

Sala Histórica de la PNC

10ª. 92, 13 Calle 1, Guatemala
museumLæs mere

Casa Municipal, Antigua Imprenta Sanches & Deguise

58, 12 Calle 8, Guatemala
museumLæs mere
Casa Mima
Casa Municipal, Antigua Imprenta Sanchez y de Guise

Casa Municipal, Antigua Imprenta Sanchez y de Guise

12-58, 8A Avenida, Guatemala
museumLæs mere
Museo De Correos Y Telegrafos

Museo De Correos Y Telegrafos

8A Avenida, Guatemala
museumLæs mere
Museo del Ferrocarril

Museo del Ferrocarril

9A Avenida 18-03, Guatemala
museumLæs mere
Museo del Ferrocarril

Museo del Ferrocarril

9A Avenida 18-03, Guatemala
museumLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning